BTW recupereren op autokosten:

 

De BTW-recuperatie, niet te verwarren de belastingbeperking,  bij de aankoop, de leasing of de huur van een personenwagen is slechts gedeeltelijk aftrekbaar en maximaal 50 %. Dit geldt ook voor het onderhoud en herstelling van de personenwagens, net als de brandstofkosten. Ook bij fiscaal voordelige wagens zoals voor de hybride of elektrische wagens, is de BTW aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

 Er zijn drie methodes mogelijk voor het bepalen van de BTW aftrek voor personenwagens:

Eerste methode: rittenadministratie 

Deze methode bestaat uit een registratie (vb. rittenboekje, GPS-systeem) van de dagelijkse reizen, zowel van privé als professionele ritten (woon-werkverkeer is te aanzien als privé verplaatsing).

Bij een volledig rittenadministratie moet u volgende gegevens bijhouden:

 • dagelijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden en privédoeleinden
 • datum van de rit
 • begin- en eindadres (enkel voor beroepsverplaatsingen)
 • afgelegde kilometers per rit
 • totaal aantal afgelegde kilometers per dag
 • de kilometerstand bij het begin en einde van een periode

De administratie kan op elk moment de dagelijkse bijgewerkte rittenadministratie opvragen.

 

Tweede methode: semi-forfaitaire methode:

In deze methode bepaal je het privégebruik van de auto gebaseerd op het woon-werkverkeer, aan de hand van de onderstaande formule:

(200 werkdagen x 2 x woon-werkafstand) + forfait van 6 000 privé-km
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
                      totaal aantal km afgelegd op jaarbasis

 

Het percentage beroepsgebruik is gelijk aan: 100 % - verminderd met het percentage privégebruik, met een maximum van 50 %

Voorbeeld:

Werknemer A woont op 20 km van zijn werk en legt op jaarbasis 30 000 km af.

   (20 x 2 x 200) + 6 000
    --------------------------------  x 100

30 0000

= (14 000 / 30 000 x 100 ) = 46 %    privé-gebruik 

In principe is de wagen voor 54 % beroepsmatig gebruikt maar de wet laat een maximale aftrek van 50 % toe.

 

Bij deze methode moet per wagen het gebruik vastgesteld worden. Er gelden 3 cumulatieve voorwaarden:

 • Er is één vaste gebruiker.
 • Er is één voertuig per gebruiker.
 • Het voertuig moet daadwerkelijk als werkinstrument of exploitatiemiddel gebruikt worden in het kader van de economische activiteit.

 

Derde methode: forfaitaire methode:

Ondernemingen kunnen kiezen om forfaitair een beroepsgebruik van 35% toe te passen. Bij het toepassen van deze methode, moet men rekening houden dat deze methode voor het volledige wagenpark geldt en voor een periode van minstens 4 opeenvolgende kalenderjaren.

Er gelden 3 cumulatieve voorwaarden:

 • De methode moet toegepast worden op alle personenwagens.
 • Het forfait geldt voor één voertuig per gebruiker.
 • Het voertuig moet daadwerkelijk als werkinstrument of exploitatiemiddel gebruikt worden in het kader van de economische activiteit.

Tot slot: methode 1 en 2 mogen gecombineerd worden.

Bijkomend: indien geopteerd wordt voor methode 3 dan dient dezelfde gebruiker voor een tweede voertuig steeds verplicht methode 1 (rittenadministratie) toe te passen.

Lichte vracht

De fiscale lichte vrachtwagens vallen niet onder de aftrekbeperking van personenwagens.

 • bij ‘onbeduidend privégebruik’ is er recht op 100% aftrek van de BTW.
 • bij ‘gemengd gebruik’ kan geopteerd worden voor ofwel de aftrek op basis van een
  rittenadministratie ofwel een specifiek forfait van 85% BTW-aftrek.
 • bij ‘onbeduidend beroepsgebruik’ is de aftrek van BTW beperkt tot 35%.

 

Doorverkopen van je auto?

Aftrekbaarheid van BTW bij Verkoop van een Personenwagen

Heb je de personenwagen zelf zonder BTW gekocht (bijvoorbeeld van een particulier of onder de margeregeling), dan is deze tolerantie niet van toepassing en moet je bij de verkoop van deze wagen 21% BTW berekenen over de volledige prijs. Ook als bij de aankoop meer dan 50% van de BTW werd afgetrokken, bijvoorbeeld omdat de personenwagen bestemd was voor verhuur, kun je geen gebruik maken van deze uitzondering. Het onderstaand systeem is alleen van toepassing op personenwagens (dus nooit op een lichte vrachtwagen, motor, enz.) en is slechts een tolerantie, geen verplichting.

Wanneer een bedrijf een personenwagen aankoopt, is de BTW op deze aankoop maximaal voor 50% aftrekbaar. Dit betekent dat bij de latere verkoop slechts over 50% van de verkoopprijs BTW moet worden berekend.

BTW Berekening bij Verkoopprijs Exclusief BTW

Als er een bedrag exclusief BTW is afgesproken, is de BTW eenvoudig te berekenen. Je deelt het afgesproken bedrag door twee en berekent op slechts de helft 21% BTW.

BTW Berekening bij Verkoopprijs Inclusief BTW

Als de afgesproken prijs inclusief BTW is, wordt de berekening complexer. De BTW moet dan immers worden berekend op de helft van de verkoopprijs zonder die BTW.

Stel dat de verkoopprijs inclusief BTW €5.000 bedraagt. Om het bedrag exclusief BTW te kennen (de maatstaf van heffing), deel je in normale omstandigheden het bedrag inclusief BTW door 1,21. Omdat in dit voorbeeld de aan te rekenen BTW slechts 50% bedraagt (van 21%), deel je het bedrag inclusief BTW door 1,105 om het bedrag zonder BTW te kennen.

Dus: €5.000 delen door 1,105 maakt €4.524,89 (bedrag zonder BTW). Dit bedrag deel je vervolgens door 2 om het bedrag te bekomen waarop 21% BTW moet worden aangerekend.

Je Factuur:

 • Maatstaf van heffing zonder BTW = €2.262,44 + 0,00 € BTW
 • Maatstaf van heffing met BTW = €2.262,44 + €475,61 BTW
 • Totaal Factuur = €5.000,00 (inclusief BTW)

Bij verkoop aan een particulier maakt de berekeningswijze van de inbegrepen BTW waarschijnlijk weinig uit. Bij verkoop aan een BTW-plichtige kan er echter discussie ontstaan omdat de koper niet op de hoogte was dat de afgesproken prijs slechts 50% BTW bevat en er daardoor minder BTW kan worden gerecupereerd. Het is dan ook aan te raden om in dit geval de BTW-berekening duidelijk te communiceren. Professionele opkopers maken hier soms misbruik van door eerst een bedrag inclusief BTW overeen te komen en dan aan te nemen dat op de verkoopfactuur 21% BTW wordt berekend. Hierdoor kunnen zij meer BTW recupereren, wat het bedrag dat jij daadwerkelijk overhoudt verlaagt.

Als je de tolerantie toepast, moet je op de factuur melding maken van de BTW-richtlijn die deze uitzondering toestaat: “Bijzondere maatstaf, toepassing circulaire nr. 36/2015 van 21.09.2015”.