Schoonmaak-bedrijven moet  'poetsbeurten' melden bij een overheidsinstantie:

 

Vanaf 1 april 2024

De initiële datum van inwerkingtreding van deze aanwezigheidsregistratie was voorzien op 1 januari 2024.

De RSZ laat op zijn website het volgende weten :

De onlinedienst Check In and Out at Work is beschikbaar vanaf 1 januari 2024. Uw medewerkers kunnen hun schoonmaakactiviteiten vanaf die datum al registreren. De verplichting om deze activiteiten te registreren, geldt vanaf 1 april 2024. In april, mei en juni 2024 zullen de bevoegde inspectiediensten gebruikers helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
Tot 30 juni 2024 worden er geen boetes opgelegd, tenzij er fraude wordt vastgesteld. 

Waarom deze uitbreiding?

Met de uitgebreide aanwezigheidsregistratie wil de wetgever de veiligheid op de arbeidsplaats verbeteren en het zwartwerk en sociale fraude bestrijden.

Voor wie geldt deze aanwezigheidsregistratie?

Op elke arbeidsplaats(ongeacht de waarde) waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen voor rekening van derden worden verricht, moet de aanwezigheid (aankomst, vertrek en rustpauzes) van elke natuurlijke persoon elektronisch geregistreerd worden.

Dit geldt voor alle natuurlijke personen die aanwezig zijn op een arbeidsplaats waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten worden verricht, ongeacht hun status (werknemers, zelfstandigen, gedetacheerden, aannemers, onderaannemers, enz.).

De verplichting zal niet gelden voor:

 • De publieke en particuliere sectoren die hun lokalen laten onderhouden door hun eigen schoonmaakpersoneel;
 • De natuurlijke persoon die reinigingsactiviteiten enkel voor privédoeleinden laat uitvoeren;
 • Dienstencheque-bedrijven (aangezien hun opdrachtgever een natuurlijke persoon is die de reinigingsactiviteiten uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren).

Wat moet er geregistreerd worden?

 • de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon (Rijksregister en/of Limosa);
 • het adres of de geografische omschrijving van de arbeidsplaats;
 • de hoedanigheid waarin een natuurlijke persoon zich bevindt op de arbeidsplaats (werknemer, een zelfstandige, een gedetacheerde werknemer, een gedetacheerde zelfstandige, een aannemer of een onderaannemer);
 • de identificatiegegevens van de werkgever, wanneer de natuurlijke persoon een werknemer is;
 • wanneer de natuurlijke persoon een zelfstandige is, de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht een werk wordt verricht;
 • het tijdstip van de registratie van aankomst op de arbeidsplaats en dat van vertrek van de arbeidsplaats evenals rustpauzes.

Hoe moet deze registratie gebeuren?

 • Via de elektronische applicatie van de RSZ,  Check In and Out at Work
 • Via een andere gelijkwaardige registratiewijze (bv. Smartphone).

Aangifte van werken (art 30 bis).

Naast de aanwezigheidsregistratie moet er ook een aangifte van werken  gebeuren. De registratieplicht voor schoonmaakactiviteiten geldt ongeacht het bedrag van de Aangifte van werken.

Wat zijn de boetes bij niet naleving?

De niet-naleving van de verplichtingen m.b.t. de aanwezigheidsregistratie wordt gesanctioneerd met een sanctie van niveau 1 of niveau 3 van het sociaal strafwetboek.

Het gaat hier om een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 euro of een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 euro vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Bronnen