Voorraadopname einde boekjaar

 

Op het einde van het boekjaar dient u wanneer u een voorraad handelsgoederen of grondstoffen aanhoudt een voorraadlijst op te maken.


De voorraadijst dient opgemaakt te worden op het einde van het boekjaar en dient het aantal stuks, een omschrijving van de stuks, de aankoopprijs excl. BTW (cfr. de aankoopfactuur van uw leverancier) en het totaal per individualiseerbaar item te vermelden.

De voorraadlijst dient tevens een algemeen totaal te vermelden van al uw goederen in voorraad tegen aankoopprijs per einde boekjaar.

Wij zijn zo vrij u dit bij deze in herinnering te brengen en verzoeken u ons deze voorraadlijst voor eind januari per email door te sturen.


Hieronder kan u een voorbeeld voorraadlijst alsook het waarom en de wetteksten terugvinden

 

Fisc West Vooorraad Sjabloon
Excel – 19,1 KB 70 downloads

Waarom een voorraad opnemen.

De waarde van uw voorraad  zorgt er voor dat het fiscale resultaat van een boekjaar correct wordt weergegeven.

Wat moet u nu doen ?  u moet  de stock in­­ventariseren, d.w.z. tellen. Het komt er dus op neer dat u alle handelsgoederen die u in voorraad heeft en die nog niet verkocht zijn, opschrijft in een in­ventarisboek. In principe moet u elk goed de­tail­leren (bv. 3 ijskasten type ABC, 2 micro­gol­f­ovens DEF, enz.).

Let op ! Uw inventarisboek moet ingebonden en ge­nummerd zijn.

Waarom? 

Aan het einde van het jaar is het belangrijk voor een onderneming om een inventarisatie, ofwel stocktelling, uit te voeren om verschillende redenen.

Ten eerste biedt een inventarisatie een nauwkeurig overzicht van de voorraad van een onderneming op dat moment. Dit stelt de onderneming in staat om te controleren of de daadwerkelijke voorraad overeenkomt met wat er op papier staat in de boekhouding. Eventuele verschillen kunnen wijzen op fouten in de administratie, die vervolgens gecorrigeerd moeten worden.

Daarnaast helpt een inventarisatie de onderneming om verouderde of beschadigde voorraad te identificeren, waardoor ze maatregelen kunnen nemen zoals het verkopen tegen gereduceerde prijzen of het afschrijven van de voorraad.

Wat betreft de fiscale gevolgen van een inventarisatie aan het einde van het jaar, kan het hebben van een nauwkeurige voorraad van invloed zijn op de belastingaangifte van de onderneming. Voorraad wordt beschouwd als een actief van de onderneming en heeft daarom invloed op de balans en de winst- en verliesrekening. Als de voorraad hoger of lager uitvalt dan verwacht, kan dit de nettowinst van de onderneming beïnvloeden, wat op zijn beurt invloed heeft op de belastingaanslag.

Het idee om aan het einde van het jaar extra voorraad in te slaan om belastingen te sparen, kan aantrekkelijk lijken, maar het heeft in de praktijk meestal weinig zin vanuit fiscaal oogpunt. Dit wordt mag immers niet in de kosten blijven staan:

****

  1. Fiscale Afschrijvingen: Voorraad die aan het einde van het jaar wordt aangeschaft, moet in veel jurisdicties worden afgeschreven over een periode van meerdere jaren volgens fiscale regels. Dit betekent dat de belastingvoordelen van de extra voorraad niet onmiddellijk worden gerealiseerd.

  2. Effect op de belastinscashflow: Het kopen van extra voorraad kan de winst van een onderneming verhogen, omdat de kosten van de voorraad als uitgaven worden geboekt. Dit betekent dat de belastbare winst van de onderneming ook stijgt, wat kan leiden tot een hogere belastingaanslag.

  3. Opslagkosten: Extra voorraad betekent extra kosten voor opslag, verzekering en mogelijk risico op veroudering of bederf. Deze kosten moeten worden afgewogen tegen de potentiële belastingbesparingen.

  4. Risico op Overvoorraad: Het kopen van te veel voorraad kan leiden tot overvoorraadproblemen, waarbij goederen niet op tijd worden verkocht en uiteindelijk verouderd raken of moeten worden afgeschreven. Dit kan leiden tot financiële verliezen die de mogelijke belastingbesparingen tenietdoen.

****

Wetteksten

Art. 69
§ 1. De grond- en hulpstoffen, het gereed produkt, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen
worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.
De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd indien
achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.
§ 2. De goederen in bewerking worden, onverminderd de toepassing van artikel 70, gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs.
Art. 70
Ten aanzien van de goederen in bewerking worden waardeverminderingen toegepast, indien hun vervaardigingsprijs,
vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten hoger is dan de nettoverkoopprijs op de datum
van de jaarafsluiting.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de activa bedoeld in artikel 69 en in het eerste lid van dit
artikel, om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.


Onderafdeling VII. - Bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering
Art. 71
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs vermeerderd, naarmate de produktie of
de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs,
wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd; een vennootschap kan echter
ook als regel aannemen de bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan op de balans te blijven boeken tegen hun vervaardigingsprijs.
In de toelichting worden onder de waarderingsregels de methoden en criteria vermeld die voor de waardering van
bestellingen in uitvoering zijn toegepast.
Voor de risico's en kosten verbonden aan de verdere uitvoering van deze bestellingen worden, overeenkomstig de
artikelen 33, 51, 53, 54 en 55 voorzieningen gevormd, voor zover deze risico's niet zijn gedekt door
waardeverminderingen, geboekt met toepassing van artikel 72.
Art. 72
Ten aanzien van de bestellingen in uitvoering worden waardeverminderingen toegepast, indien hun
vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan de in de
overeenkomst bedongen prijs.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de bestellingen in uitvoering, om rekening te houden hetzij
met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit