Voorraadopname einde boekjaar

 

Op het einde van het boekjaar dient u wanneer u een voorraad handelsgoederen of grondstoffen aanhoudt een voorraadlijst op te maken.


De voorraadijst dient opgemaakt te worden op het einde van het boekjaar en dient het aantal stuks, een omschrijving van de stuks, de aankoopprijs excl. BTW (cfr. de aankoopfactuur van uw leverancier) en het totaal per individualiseerbaar item te vermelden.

De voorraadlijst dient tevens een algemeen totaal te vermelden van al uw goederen in voorraad tegen aankoopprijs per einde boekjaar.

Wij zijn zo vrij u dit bij deze in herinnering te brengen en verzoeken u ons deze voorraadlijst voor eind januari per email door te sturen.


Hieronder kan u een voorbeeld voorraadlijst alsook de wetteksten terugvinden

 

Fisc West Vooorraad Sjabloon
Excel – 19,1 KB 39 downloads

Art. 69
§ 1. De grond- en hulpstoffen, het gereed produkt, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen
worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.
De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd indien
achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.
§ 2. De goederen in bewerking worden, onverminderd de toepassing van artikel 70, gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs.
Art. 70
Ten aanzien van de goederen in bewerking worden waardeverminderingen toegepast, indien hun vervaardigingsprijs,
vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten hoger is dan de nettoverkoopprijs op de datum
van de jaarafsluiting.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de activa bedoeld in artikel 69 en in het eerste lid van dit
artikel, om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.


Onderafdeling VII. - Bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering
Art. 71
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs vermeerderd, naarmate de produktie of
de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs,
wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd; een vennootschap kan echter
ook als regel aannemen de bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan op de balans te blijven boeken tegen hun vervaardigingsprijs.
In de toelichting worden onder de waarderingsregels de methoden en criteria vermeld die voor de waardering van
bestellingen in uitvoering zijn toegepast.
Voor de risico's en kosten verbonden aan de verdere uitvoering van deze bestellingen worden, overeenkomstig de
artikelen 33, 51, 53, 54 en 55 voorzieningen gevormd, voor zover deze risico's niet zijn gedekt door
waardeverminderingen, geboekt met toepassing van artikel 72.
Art. 72
Ten aanzien van de bestellingen in uitvoering worden waardeverminderingen toegepast, indien hun
vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan de in de
overeenkomst bedongen prijs.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de bestellingen in uitvoering, om rekening te houden hetzij
met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit