Opmaken van Facturen:

 

Wanneer de verkochte omzet bedoeld is voor het gebruik door een andere onderneming of indien er voor de handeling verplicht of vrijwillig een apart stuk wordt gemaakt, dient met een factuur uit te schrijven. U hoeft dit bedrag dan niet te vermelden in uw dagontvangstenboek.

U mag dit doen op het voor u beste passende methode ( papier, Office, Boekje), indien u een facturatiepakket zal aanschaffen, neem dan eerst contact met ons op, wij kunnen op die manier een pakket voorstellen die direct gelinkt is aan de boekhouding. 

 

Algemene voorschriften voor het opmaken van een correcte verkoopfactuur:

 • Het woord 'factuur'; Dit is geen verplichting, maar wel aangewezen om verwarring te vermijden.
 • Datum en volgnummer van factuur;
 • Volledige naam en adres van de uitreiker en van de medecontractant of de maatschappelijke benaming en de aard van de rechtspersoon;
 • Het nummer van de bankrekening;
 • Het BTW-nummer / ondernemingsnummer;
 • Leveringsdatum / afwerkdatum / Datum van het evenement
 • Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst, alsmede alle gegevens om de aard van de verrichte handeling te kunnen              vaststellen, alsmede het BTW-tarief; Let op: de vermelding van de geleverde goederen/diensten moet voldoende gedetailleerd zijn. Dit mag op de factuur of door verwijzing naar een bijlage of offerte.
 • Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn);
 • Bedrag van de verschuldigde BTW (eventueel per tarief);
 • Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan de BTW onderworpen is;
 • Een verwijzing naar voorgaande facturen, wanneer voor eenzelfde handeling meerder facturen of stukken worden opgemaakt.
 • Algemene voorwaarden. Het vermelden van uw algemene voorwaarden op de factuur is niet verplicht, maar u doet er toch best aan ze mee op te nemen op de achterzijde.

Aanschrijving nr. 5 dd. 10.03.1976

Bijkomende bijzondere vermeldingen op de factuur:

 • 'VRIJ VAN BTW ARTIKEL 56 PAR 2 BTW WETBOEK' bij kleine ondernemingen die geen BTW rekenen.
 • ‘BTW verlegd’, indien de BTW verschuldigd is door de medecontractant
 • BTW 6 % Vermelding
 • ‘ factuur uitgereikt door afnemer’, in het geval van self-billing
 • ‘vrijgesteld van BTW op grond van artikel …’, indien de handeling vrijgesteld is van BTW. De wettelijke grondslag voor de vrijstelling moet wel gedetailleerd omschreven zijn.
 • Bijzondere vermeldingen opgelegd door de wetgeving ( verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus, gebruikte goederen,...)

 

Tijdstip van het opmaken van de factuur:

 • Indien een levering of het afwerken van een dienst: Ten laatste de laatste de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 • Indien een betaling zonder factuur: Ten laatste de laatste dag van de maand waarin de betaling is ontvangen.

 

Opmaken van Creditnota’s:

Een creditnota is een vernietigend of verbeterend stuk om een foutieve registratie op een eerder uitgereikte factuur recht te zetten.

 • Vermeld het woord Creditnota i.p.v. Factuur ter verduidelijking
 • De vermelding: ” btw terug te storten aan de Staat in de mate dat zij teveel in aftrek is gebracht.”
 • Houdt een aparte nummering en klassement

 

Handel met en in het buitenland:

Facturen en handelingen aan/in het buitenland kunnen een bijzondere btw tarief ondergaan, omdat deze zaken zeer complex zijn is het aangewezen eerst met uw boekhouder te overleggen om een correcte factuur op te maken.

 

Facturen ‘eigen investering’: kunt u als volgt organiseren 1 kopie bij de aankopen voegen en 1 verkoopfactuur bij de verkopen. Om de te factureren waarde correct te ramen, raden wij u aan met uw boekhouder te overleggen.

 

Facturen ‘eigen privé gebruik’: dienen ook aan uzelf te worden gefactureerd, u maakt hiertoe een factuur aan uzelf zonder de vermelding van uw btw nummer.