Formulier niet ingevuld >> huur niet aftrekbaar!

 

Een huurcontract is aftrekbaar als het contract ook geregistreerd is en deel uitmaakt van een overeenkomst  voor professioneel gebruik!

 

Vanaf Aanslagjaar 2024 ( dus ook voor huren betaald vanaf 01/01/2023!) zijn huur en huurlasten slechts aftrekbare beroepskosten voor wie een bijlage bij zijn aangifte voegt. De huurkost van een woning bestemd voor huisvesting is voortaan niet meer aftrekbaar.

Dit formulier is in te vullen per onroerend goed.

 Straat, nr, bus, postcode, gemeente, land, 

Naam, voornaam , Rijksnummer ( alle eigenaars)

Voorbeelden zijn: Winkel, hangaar, thuiskantoor, conciergewoning, Tuinhuis, Loods, Garage, PArking, staanplaats, carport, enz.. Deze lijst is niet beperkend te interpreteren.

Voorbeelden zijn: landbouwgrond, tuin, park, weiland, veld, enz.. Deze lijst is niet beperkend te interpreteren.

Voorbeelden zijn: Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, lijfrente, boeket, canon, enz.. Deze lijst is niet beperkend te interpreteren.

U kan ook opteren om het formulie zelf in te vullen en naar ons door te sturen. Het document vindt u hieronder.

De indiener is verantwoordelijk voor de accuraatheid en de volledigheid van de gegevens, documenten en overige informatie, alsmede voor de beoordelingen en veronderstellingen die bij het opstellen van dit formulier nodig zijn. Onze opdracht bestaat er niet in om de echtheid na te gaan van de bedragen en documenten die ons zijn overgemaakt, noch van de inhoud en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van welke aard ook, die ons zijn toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken.

Formulier Nr 270 MLH Meldplicht Huurvergoedingen Onroerend Goed 651
PDF – 1,0 MB 153 downloads

 

Alle natuurlijke personen, vennootschappen en vzw’s die een onroerend goed (gronden, garage, hangaar, loods, winkel, thuiskantoor, parking, vakantiewoning, tuinhuis,...) huren en die huur en huurlasten geheel of gedeeltelijk als beroepskosten wil inbrengen, zijn verplicht  om bij hun belastingaangifte een bijlage toe te voegen met extra informatie.

Het gaat om:

  • de identificatiegegevens van de verhuurder: naam, voornaam, volledig adres en rijksregisternummer of KBO-nummer voor vennootschappen;
  • het adres van het onroerend goed;
  • het bedrag van de huurvergoedingen: het gaat over zowel de huurprijs als eventuele huurvoordelen, zoals betaalde onroerende voorheffing;
  • het deel van de huur dat u als beroepskosten wordt afgetrokken.

Deze bijlage is verplicht, behalve als de huur op een factuur wordt vermeld.

Het is ook belangrijk om te weten dat de bijlage eveneens vereist is voor wie geen huur als beroepskosten aftrekt, maar een vergoeding voor vruchtgebruik, opstal of erfpacht heeft betaald. Het bedrag van de afschrijvingen op het vruchtgebruik moet jaarlijks in de bijlage bij de aangifte worden opgenomen.

Huur kan ook nooit meer aftrekbaar zijn als het een onroerend goed betreft dat geregistreerd is voor particulier gebruik.

Deze maatregel heeft vooral tot doel om te controleren of natuurlijke personen de juiste onroerende inkomsten in hun aangifte voor de personenbelasting opnemen. Het belastingtarief voor verhuur aan iemand die het gehuurde goed beroepsmatig gebruikt, is namelijk hoger dan voor verhuur aan iemand die het zuiver privématig gebruikt.

Op 14.03.2024 is de publicatie verschenen van: Bericht tot vaststelling van het model van de door de huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed bij de aangifte in de inkomstenbelastingen te voegen bijlage zoals bedoeld in artikel 307, § 2/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.