Gratis wonen in een eigendom van de vennootschap

 

Deze optimalisatie is met de nodige voorzichtigheid te bekijken en dient voor iedere persoon, voor iedere specifieke siutatie afzonderlijk afgewogen te worden. De Fiscale Administratie bekijkt deze constructie met de nodige ernst om misbruik te voorkomen.

Dit kan zowel om een door de vennootschap aangekocht pand gaan of een pand dat de vennootschap huurt om de bedrijfsleider onderdak te geven. Het kan ook een pand zijn waar de vennootschap in investereert als bonus voor het goede werk van de bedrijfsleider.

 

De formule voor de berekening van het voordeel alle aard van de woning ziet er al volgt uit:

Ongemeubelde woning: geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x % privé-lokalen

of

Gemeubelde woning: geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3 x % privé-lokalen

 

Het bedrag van het kadastraal inkomen van de woning vind je op het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing. De indexatiecoëfficiënt wordt ieder jaar aangepast, zie de tabel hieronder voor coëfficiënten van de meest recente jaren.

 

Voorbeeld:  voor een woning bij een loods op een industieterrein met een kadastraal inkomen van € 3.100,00 die voor 15% privé gebruikt wordt en ongemeubeld ter beschikking van de bedrijfsleider wordt gesteld, bedraagt VAA € 5.400,00 op jaarbasis. Voor gemeubeld gebruik moet je dit bedrag nog vermenigvuldigen met een factor 5/3 = € 9.000,00

 

Het komt  voor dat dit forfait hoger uitvalt dan de reële huurwaarde van de woning. In dit geval zou het voordeliger zijn om als bestuurder een marktconforme huur (marktprijs van de huur werd door een vastgoedexpert vastgesteld en een huurovereenkomst werd geregistreerd) te betalen aan de vennootschap in plaats van belast te worden op een voordeel "gratis wonen"

 

We zijn van mening dat een wanneer marktconforme huur betaalt wordt aan de vennootschap, er geen sprake kan zijn van een gratis terbeschikkingstelling of enig bekomen voordeel van alle aard, ziet de administratie dit soms anders. Rechtspraak zal hier eventueel een uitspraak over moeten vormen.

Antwoord op een parlementaire vraag van 15 mei 2012 : "Indien de huurprijs geheel of gedeeltelijk door de bestuurder/ zaakvoerder betaald wordt, dan zal het forfaitaire voordeel mogen verminderd worden met deze bijdrage, maar het surpluss in voordeel alle aard is nog altijd belastbaar"