Winst  ≠ wat op de rekening staat.

 

Boekhoudkundige winst: Dit is de netto-inkomst van een bedrijf zoals gerapporteerd op de winst-en-verliesrekening, berekend volgens de boekhoudnormen. Het omvat zowel cash als niet-cash elementen zoals afschrijvingen en voorzieningen.

Operationele cashflow: Dit betreft de daadwerkelijke cash die gegenereerd wordt door bedrijfsactiviteiten. Het verschil tussen de ontvangen cash van klanten en de betaalde cash aan leveranciers, voor lonen en andere operationele kosten, vormt de operationele cashflow.

Oorzaken van de verschillen:

Invloeden van debiteuren en crediteuren:

Een toename in debiteuren (openstaande klantvorderingen) kan de boekhoudkundige winst verhogen door hogere omzetregistratie, maar heeft geen invloed op de operationele cashflow tot het moment van daadwerkelijke betaling door klanten.

Een toename in crediteuren vertraagt de cash uitstroom, wat de operationele cashflow tijdelijk kan verbeteren, ondanks dat dit een hogere kostenpost in de winst-en-verliesrekening veroorzaakt.

Effect van voorraad- en investeringsfinanciering:

Het financieren van voorraad vereist aanzienlijke cash uitgaven, die de operationele cashflow direct verminderen, hoewel de kosten van verkochte goederen pas later de winst beïnvloeden wanneer de voorraad daadwerkelijk wordt verkocht.

Investeringen in vaste activa of ontwikkelingsprojecten vereisen ook directe cash uitgaven. Deze kosten worden over meerdere jaren afgeschreven voor boekhoudkundige doeleinden, waardoor de winst geleidelijk wordt beïnvloed, terwijl de operationele cashflow onmiddellijk afneemt. Het is daarom raadzaam na te denken over financieringbronnen, die de in kosten-nemingen van groote uitgave matchen.

Effect van niet tijdig betalen van voorzieningen voor fiscale en sociale lasten of net teveel voorzieningen aanleggen.

Het niet tijdig betalen van voorzieningen voor fiscale en sociale lasten kan aanzienlijke cashflow effecten hebben voor een bedrijf. Samenvattend, hoewel het uitstellen van betalingen van voorzieningen voor fiscale en sociale lasten de cashflow op korte termijn kan verbeteren, is het op de lange termijn meestal niet verstandig. Het kan leiden tot hogere kosten door vermeerderingen, boetes en rente, toekomstige liquiditeitsproblemen, reputatieschade, en mogelijke juridische en regelgevende gevolgen. Het is dus cruciaal voor bedrijven om deze betalingen op tijd te managen om gezonde financiën te handhaven.

 

Conclusie:

Boekhoudkundige winst en operationele cashflow presenteren twee verschillende beelden van de financiële gezondheid van een bedrijf. De winst meet de algehele financiële prestatie met inbegrip van niet-cash aanpassingen, terwijl de operationele cashflow een realistischer beeld geeft van het daadwerkelijke cash management en de liquiditeit van een onderneming. Bedrijven moeten beide maatstaven nauwlettend monitoren om financiële stabiliteit en operationele efficiëntie te waarborgen. Dit vereist strategisch management van alle cash-beïnvloedende factoren, waaronder debiteuren, crediteuren, voorraadniveaus en kapitaalinvestering

 

Tips:

Om de operationele cashflow zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belastbare winst, kunnen ondernemers verschillende strategieën toepassen. Deze tips helpen niet alleen om de cashflow te verbeteren, maar ook om een duidelijker en meer voorspelbaar financieel overzicht te creëren, wat nuttig kan zijn voor zowel operationele besluitvorming als fiscale planning:

 

 1. Verbeter het debiteurenbeheer:

  • Factureer snel en efficiënt: Zorg ervoor dat facturen onmiddellijk na levering van goederen of diensten worden verzonden, vraag verantwoorde voorschotten waar nodig.
  • Stimuleer snelle betaling: Bied kortingen voor snelle betaling aan of stel duidelijke betalingsvoorwaarden vast.
  • Volg achterstallige betalingen actief op: Maak gebruik van herinneringen en volg openstaande facturen regelmatig op.
  • Schakel snel genoeg bij onzekere betalingen: diensten zoals unpaid zorgen voor een snelle uitbesteding van niet betwiste facturen 
 2. Beheer crediteuren zorgvuldig:

  • Onderhandel over betalingsvoorwaarden: Probeer langere betalingstermijnen te onderhandelen zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
  • Betaal niet te vroeg: Benut de betalingstermijnen volledig, tenzij er kortingen zijn voor snellere betaling.
  • Betaal niet te laat: Zo vermijd je rappelkosten en verwijlinteresten.
 3. Optimaliseer voorraadbeheer:

  • Verminder voorraadniveaus: Implementeer just-in-time (JIT) voorraadstrategieën om de hoeveelheid geld die vastzit in voorraad te minimaliseren.
  • Verhoog de omloopsnelheid van voorraden: Dit vermindert de tijd dat kapitaal vastzit in onverkochte goederen.
  • Mik op hoeveelheidskorting: Enkel en alleen als je verkoop zeker is EN je kan een prijsverhoging vermijden of zelfs omzetten in een grotere marge kan het aanleggen van een strategische voorraad nuttig zijn.
 4. Plan grote aankopen en investeringen zorgvuldig:

  • Analyseer de ROI: Beoordeel de terugverdientijd en de cashflow-impact van elke grote uitgave.
  • Spreid kosten uit: Overweeg leasing of financieringsmogelijkheden voor grote aankopen om de cashflow te spreiden zodat wat je fiscaal kan verrekenen aansluit bij je werkelijke uitgave.
 5. Gebruik belastingplanning:

  • Maximaliseer aftrekposten: Maak optimaal gebruik van alle toegestane belastingaftrekposten.
  • Versnel afschrijvingen: Indien mogelijk, gebruik versnelde afschrijvingsmethoden om belastbare winst te verlagen en cashflow te matchen.
  • Vermijd fiscale boetes: Zorg voor tijdige en correcte belastingbetalingen om boetes en rentes te voorkomen.
  • Financier je fiscale uitgaven over een termijn van maximaal 1 jaar
  • Onthoudt de bank leent liever voor investeringen dan voor fiscale schulden / achterstallen
 6. Monitor en projecteer cashflow:

  • Gebruik cashflow forecasting: Regelmatig cashflowprognoses opstellen helpt bij het anticiperen op toekomstige inkomsten en uitgaven.
  • Houd financiële ratios in de gaten: Analyseer financiële ratio's zoals de quick ratio en current ratio om de liquiditeit van het bedrijf te beoordelen.
 7. Pas op voor overfinanciering:

  • Wees voorzichtig met schulden: Te veel lenen kan de cashflow belasten door hoge rente- en aflossingsverplichtingen.
  • Gebruik het correcte financiele verhikel voor het juist doel: Lange termijn investeringen met langlopende schulden, kortdurende terkorten met flexible tijdelijke financiele instrumenten
 8. Automatiseer financiële processen:

  • Gebruik technologie: Implementeer financiële software voor een beter debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer.
 9.  Stipt documentenbeheer: Vermijd overfinanciering door tijdige alles te factureren, documenten in de boekhouding in te brengen. Vermijdt dat je aftrekposten of verdien opportuniteiten verliest door een een efficiente boekhouding, op je kantoor kan je ook geld verdienen.
 10. Sparen en Voorzienig omgaan met financien: Iedereen wil graag de middelen die hij ter beschikkings geeft gebruiken om zijn leven comfort  zoveel mogelijk te vergroten en zoekt daarom naar shortcuts om minder belastingen te betalen en zoveel mogelijk zelf te kunnen gebruiken. De werkelijke kosten van een aankoop om belasting te vermijden zijn altijd hoger dan het belastingvoordeel. Bijvoorbeeld, als je iets koopt voor €100 en je belastingtarief is 30%, bespaar je €30 aan belastingen. Echter, je hebt nog steeds €70 uitgegeven (de netto kosten na belastingbesparing), wat een verlies is als het gekochte item niet essentieel of waardevol is. Een investering die bijdraagt tot een hefboom, op opwaardering daarentegen, kan ervoor zorgen dat je net meer gaat verdienen. Investeren moet dus een must zijn, om efficientie of groei te behouden, het belastingsvoordeel is een bijkomend voordeel, maar mag nooit de drijfsveer zijn.

 

Door deze 10 geboden te volgen, kan een ondernemer de operationele cashflow beter beheren en deze meer in lijn brengen met de belastbare winst. Dit vergt een continue evaluatie en aanpassing van de financiële strategieën op basis van de bedrijfsprestaties en marktcondities.