Roerende Voorheffing:

 

Op winst die u uitkeert aan de aandeelhouders van een vennootschap betaal je een bevrijdende eindtaxatie:  de roerende voorheffing.

Brutowinst:                                             1.000

Vennootschapbelasting:                         - 250     Eindbelasting in de vennootschap (*)

Over in de vennootschap                         750

Om uit te keren aan de aandeelhouders dient er nog een belasting betaald te worden.

Roerende voorheffing:                        - 225    betaald door de vennootschap    (*)

Netto dividend:                                         525

(*) er bestaan interessante normale tarieven, afhankelijk van de toestand van uw onderneming kan de taxatie per 1.000 dalen van 475 naar 309

 

Verrekening via de personenbelasting?

 

U kunt de roerende voorheffing GEDEELTELIJK terugvorderen die u betaalde op dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. Een eerste schijf van dividenden is namelijk vrijgesteld van roerende voorheffing, wat u een belastingvoordeel kan opleveren.   U moet de terugbetaling wel zelf aanvragen via uw belastingaangifte en de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Wij geven u graag wat meer uitleg over de voorwaarden van dit fiscale voordeel en leggen u uit waar u de dividendinformatie voor uw Bolero-rekening terugvindt. Machtig makkelijk!

Wie kan genieten van deze maatregel?

 

Dit fiscale voordeel geldt enkel voor natuurlijke personen (rijksinwoners of niet-rijksinwoners) en niet voor rechtspersonen. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Elke partner van een gehuwd echtpaar kan dit belastingvoordeel (de zogenaamde “vrijstellingskorf”) krijgen.

 

Over welke dividenden gaat het precies?

 

Zowel dividenden van Belgische als buitenlandse aandelen komen in aanmerking. Met ‘dividenden’ bedoelen we “alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen of winstbewijzen hoe ook genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen”. Niet alle dividenden komen in aanmerking. De wet heeft de volgende uitdrukkelijk uitgesloten:

 • dividenden uitgekeerd door (tussenkomst van) juridische constructies (het gaat hier om entiteiten onderworpen aan de “Kaaimantaks”)
 • dividenden van instellingen voor collectieve belegging (“fondsen”) of uitgekeerd door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
 • dividenden uit bijzondere verdelingsverrichtingen (bijvoorbeeld fusieverrichtingen, verdeling van het kapitaal van de vennootschap of de inkoop van eigen aandelen)
 • geherkwalificeerde interesten (dus interesten die een vennootschap toekent aan haar aandeelhouder/bestuurder en die bepaalde grenzen overschrijdt)

De vroegere RV-vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen of vennootschappen voor sociaal oogmerk werd afgeschaft en geïntegreerd in de nieuwe vrijstellingskorf. Daardoor zijn dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (zoals Cera of BRS) voortaan ook aan de bron onderworpen aan roerende voorheffing.

Bovendien gaat het enkel over dividenden die het afgelopen inkomstenjaar werden toegekend of uitbetaald.

 

Hoeveel roerende voorheffing kan u recupereren?

 

Voor het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) kunt u maximaal 240 euro roerende voorheffing recupereren. Dat komt neer op 800 euro aan dividenden (als ze onderworpen zijn aan het RV-tarief van 30%). 

De meeste belastingverminderingen en -vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd. Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 wordt de indexering van een aantal fiscale uitgaven, zoals de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden, echter bevroren. De maximumbedragen voor een reeks belastingverminderingen tijdens deze vier jaren blijven dus gelijk aan het niveau van 2019.

Als u dividenden hebt ontvangen waarop verschillende tarieven roerende voorheffing van toepassing zijn, kunt u zelf kiezen voor welke dividenden u deze vrijstelling vraagt.

 

Hoe moet u de terugbetaling vragen?

 

Omdat de vrijstelling niet aan de bron gebeurt, moet u bij de inning van het dividend in principe altijd roerende voorheffing betalen. U kunt de ingehouden roerende voorheffing recupereren door die aan te geven in de aangifte voor uw personenbelasting. De ingehouden roerende voorheffing wordt verrekend met de belastingen die u moet betalen. Als u geen personenbelasting betaalt, wordt het ingehouden bedrag terugbetaald.

Concreet moet u de ingehouden roerende voorheffing vermelden onder code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2022. Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.  

Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

Bent u niet-inwoner en moet u geen belastingaangifte indienen? Dan kan u een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling indienen bij de “adviseur-generaal van het Centrum Buitenland”.

 • In die aanvraag zet u de gegevens waarmee de administratie u kan identificeren en contacteren.
 • U moet ook een attest van het statuut van niet-inwoner meesturen.
 • Daarnaast moet u de bewijsstukken toevoegen die aantonen dat u de terugbetaling van roerende voorheffing terecht claimt (zie de bewijsstukken bij de volgende vraag). U moet uw aanvraag indienen op uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin u de dividenden hebt verkregen. Opgelet, uw aanvraag geldt enkel voor de roerende voorheffing die u – na de verdragsrechtelijke verminderingen – effectief verschuldigd bent. Als de verdragsrechtelijke verminderingen niet of niet volledig werden toegepast, moet u daarvoor een bezwaarschrift indienen.

 

Welke bewijsstukken moet u hebben?

 

In het KB van 28 april 2019 staat dat u de documenten ter beschikking van de administratie moeten houden waaruit blijkt:

 • welke vennootschap het dividend heeft toegekend;
 • wat het bruto bedrag is van de dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd;
 • wat het land van oorsprong is van de dividenden en het bedrag van de buitenlandse belasting (voor dividenden van buitenlandse oorsprong voor rijksinwoners);
 • welk tarief voor roerende voorheffing werd toegepast;
 • hoeveel roerende voorheffing is ingehouden;
 • op welke datum het dividend door de vennootschap werd betaald of toegekend (voor dividenden van Belgische oorsprong);
 • dat het dividend effectief werd geëind en op welke datum.

De documenten hoeft u niet bij de aangifte te voegen, maar moet u wel kunnen voorleggen als u controle krijgt.

 

Wat als u de dividenden rechtstreeks in het buitenland int?

 

Als u dividenden van buitenlandse aandelen rechtstreeks in het buitenland int, werd de roerende voorheffing nog niet aan de bron ingehouden. U moet deze roerende inkomsten dus opnemen in uw aangifte. Daardoor moet u er personenbelasting op betalen, tegen een tarief dat gelijk is aan de roerende voorheffing.

Ook die dividenden moet u niet meer aangeven in de jaarlijkse aangifte. Let op: enkel de eerste schijf van 800 euro is vrijgesteld. Int u in het buitenland een hoger bedrag of dividenden die niet in aanmerking komen voor deze nieuwe vrijstellingskorf? Dan moet u ze uiteraard wel aangeven.

 

Hoe zit dat met aandelen in blote eigendom-vruchtgebruik?

 

Bij een nalatenschap of schenking met voorbehoud van vruchtgebruik behoort de blote eigendom van de aandelen in principe toe aan de kinderen en het vruchtgebruik aan de ouder(s). In principe zal de vruchtgebruiker de dividenden innen en moet die dus de roerende voorheffing betalen. In dat geval neemt de vruchtgebruiker de dividenden op in zijn vrijstellingskorf.

 

Wat met dividenden van aandelen van gehuwden?

 

Hierbij moet u rekening houden met het huwelijksvermogensrecht. Als u als echtgenoten samen wordt belast, moet u de inkomsten van uw kapitalen en roerende goederen als volgt aangeven:

 • inkomsten die volgens het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoren, moeten volledig op naam van die echtgenoot worden aangegeven;
 • alle andere inkomsten moeten voor de helft op naam van elk van de echtgenoten worden aangegeven.

Voor de ingehouden roerende voorheffing geldt hetzelfde principe.

Op welke rekening het dividend werd gestort (een rekening op naam van beide echtgenoten of een rekening op naam van slechts één echtgenoot), is niet van belang.

 

Wat als u een dividendbetaling in de vorm van aandelen heb gekregen?

 

Een dividendbetaling hoeft niet noodzakelijk in cash te gebeuren. Het gaat dan om een dividend “in natura”. Ook voor die dividenden gelden dezelfde voorwaarden; ze komen dus in aanmerking voor de vrijstellingskorf.

 

Wat als dividenden geïnd worden door een onverdeeldheid?

 

Bij onverdeeldheden (bijvoorbeeld een maatschap of een onverdeeldheid die ontstaat door schenking of nalatenschap) is de roerende voorheffing op dividenden in principe aan de bron betaald. De leden van een onverdeeldheid kunnen de ingehouden roerende voorheffing – elk voor hun deel  terugvragen. Meer daarover leest u in de voorwaarden hierboven. De deelgerechtigheid van elk lid staat beschreven in de statuten van de maatschap, een schenkingsakte of een aangifte nalatenschap.

 

Wat vermeldt u waar op uw belastingaangifte?

 

U vult het bedrag aan ingehouden roerende voorheffing in onder de code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2022. Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.