Wat is het UBO-register?(Ultimate Beneficial Owner):

De Wet  voorziet aldus in de verplichting voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Ten gevolge van de wet van 18 september 2017, tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap/vereniging

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

- De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;

- Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25% van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.

- De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn

 

Uw verplichting als wettelijke vertegenwoordiger van uw vennootschap/vereniging:

U dient het UBO-register (de gegevens van de uiteindelijke begunstigden) één keer per jaar opnieuw te bevestigen, tenzij er tussentijds een wijziging plaatsvindt, wijziging die u dan binnen de 30 dagen na de wijziging dient te vermelden.

  • Naast het invullen van het UBO-register is het noodzakelijk om bewijzen toe te voegen omtrent de uiteindelijke begunstigden.
    "Elk document waaruit blijkt dat de informatie over een uiteindelijk begunstigde[...] adequaat, nauwkeurig en actueel is. (bijv. kopie van het aandelenregister, de statuten, het aandelenboek, de notariële akte, ...).
  • Het is noodzakelijk om "de omvang van het aangehouden belang" in de onderneming te leveren.

 

Sancties:

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichten onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.

Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk orgaan van de voor de informatie plichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij ontstentenis van een beheerscomité, deelnemen aan hun effectief beleid. 

 Als interne mandataris kan u ons het mandaat geven zodat wij deze administratieve formaliteit kunnen voltooien die u wettelijk wordt verplicht en die geen deel uitmaakt van onze missie.